Denne komplekse miljøfaktoren omhandler menneskeskapt sterkt endret mark/bunn som ikke er betinget av hevd.

SX Sterkt endret mark/bunn uten hevdpreg, preget av menneskebetinget forstyrrelse samler opp ulike typer sterkt endret mark og bunn, og sorterer de i basisklasser som antas å ha innbyrdes vesentlig forskjellig artssammensetning. Hver enkelt klasse er nærmere beskrevet under beskrivelsen av de respektive hovedtypene.

Kunnskapsbehov: 

  • For flere av de foreslåtte klassene, er det behov for å teste om det er vesentlige forskjeller i artssammensetning mellom disse og sammenliknbar natur. Slik testing forutsetter generaliserte artslistedata. 

 

Basisklasser