Natursystem er det naturmangfoldnivået som brukes mest. Det brukes for å beskrive et økosystem i et avgrensa område.

Natursystem gir oss den basale typeinndelingen av økosystemer. Det har alle de tre hierarkiske nivåene; hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype, i tillegg til et fleksibelt beskrivelsessystem for å beskrive variasjon som ikke fanges opp med typesystemet. Som primært naturmangfold-nivå omfatter natursystem en fullstendig arealdekkende typeinndeling basert på eksplisitte prinsipper og kriterier, utarbeidet med utgangspunkt i en gradientanalytisk forståelse av naturvariasjon.

Naturssystem er et av de primære naturmangfoldnivåene i NiN, og beskriver økosystemer.

Karakteristikk

  • adresserer enten marka (landsystemer), bunnen (vannsystemer), de frie vannmassene eller permanent snø/is; det vil si at organismer og miljø knyttet til marka, bunnen, de frie vannmassene og permanent snø/is oppfattes som ulike natursystemer
  • adresserer naturvariasjon på økosystem-nivået på en relativt fin romlig skala der ’forklaringsgraden’ for variasjon i markas, bunnens eller vannmassenes plante- og dyreartssammensetning blir maksimert
  • adresserer romlige skalaer der plantesamfunn (f.eks. Kielland-Lund 1981), vegetasjonstyper (f.eks. Fremstad 1997), habitattyper (f.eks. Davies et al. 2004) og ’naturtyper’ etter DN-håndbok 13 (Anonym 2007) blir definert
  • primærprodusenter (om slike finnes) og organismer som lever på eller i marka, bunnen eller i de frie vannmassene skal tillegges spesiell vekt ved typeinndelingen
  • rettesnor for romlig skala: enheter for marka/bunnen skal muliggjøre kartlegging i målestokker fra 1: 500 til 1: 20 000

Typeinndelingen er bygd opp med de tre hierarkiske nivåene hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype. Inndelingen i grunntyper blir gjort på grunnlag av variasjon i artssammensetning som forklares med variasjon langs lokale komplekse miljøvariabler (LKM).

Eksempelet viser Natursystem-hierarkiet, og hvordan plassering langs LKMene uttørkingsfare og kalkinnhold definerer grunntypen T4-1 blåbærskog.