Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-9 kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
v
V2-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike myr- og sumpskogsmarker
v
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s-[UF∙c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
v, s-[KA∙d|c], s-[UF∙c|d]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, s-[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
m*, v*
T4-C-4 kalklågurtskog
m*, v*
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s*[UF·d|e]
T4-C-7 bærlyng-lågurtskog
v
Se fler