Når naturmangfoldet skal forvaltes er det viktig å vite hvor artene befinner seg. I Artskart finner du kvalitetssikret, stedfestet informasjon om arter i Norge, og i Artsobservasjoner kan du legge inn dine egne observasjoner, og dermed bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget.

Artskart - se hvilke arter som finnes hvor

Artskart er en kartløsning som viser artsdata fra mange kilder i ett og samme kart. Her kan du blant annet søke etter spesifikke arter, eller se hvilke arter som er funnet i et avgrenset geografisk område. Verktøyet brukes mye i areal- og ressursforvaltningen, av forskere og allmennhet.

Artskart er utviklet av Artsdatabanken og GBIF Norge. Tjenesten formidler data fra 32 norske institusjoner, organisasjoner og konsulentfirmaer. Tilsammen 121 databaser, med informasjon om 33 200 arter fordelt på mer enn 21 millioner poster, fórer Artskart med informasjon kontinuerlig.

Artsobservasjoner - registrer dine egne artsfunn

Artsobservasjoner er en rapporteringstjeneste for funn av arter. Her kan frivillige bidra med funn og observasjoner, dokumentasjon og sin kunnskap om arter. Det registreres i snitt 5000 nye funn hver dag, og tjenesten inneholder til sammen godt over 14 millioner poster.

Artsobservasjoner er «Norges største kunnskapsdugnad». Her gjør blant annet de frivillige organisasjonene en enorm innsats for å øke samfunnets kunnskap om artenes utbredelse. Tjenesten drives av Artsdatabanken i samarbeid med SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) og NOF (Norsk ornitologisk forening), som har ansvaret for kvalitetssikring av funn som legges inn i Artsobservsjoner.

Informasjonen i Artsobservasjoner kan brukes fritt av alle i samfunnet. Det er imidlertid rapportøren som eier sine egne observasjoner og eventuell bildedokumentasjon, og som står ansvarlig for forvaltningen av innholdet sitt.