Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-9 lyngskog
m
T4-C-10 svak lyng-lågurtskog
m
T4-C-13 lavskog
m*[NB], v
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
m*[NB], v
T4-C-17 storbregneskog
m, v
T4-C-18 høgstaudeskog
m
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
V1-C-5 svært og temmelig kalkfattige myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V1-C-6 litt kalkfattige og svakt intermediære myrkanter
v, s+[MF·d|e]
V1-C-7 sterkt intermediære og litt kalkrike myrkanter
v, s+[MF·d|e]
Se fler