Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-1 blåbærskog
v, s-[UF·b|c]
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
v
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v, s*[UF·d|e]