Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-2 kvite og grå dyner
v, s+[SS∙e|d]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v
T34-C-6 sterkt kalkrike kystlyngheier
v*
T12-C-2 strandenger i øvre geolitoral og supralitoral
v, s-[TV∙g|f]
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T4-C-11 lyng-lågurtskog
s+[KA∙f|e]
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s-[UF∙f|e]
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T32-C-4 intermediær eng med klart hevdpreg
v, s*[KA∙d|c]
T4-C-15 lav-lågurtskog
s*[KA∙g|f]
Se fler