Kartleggingsenheten omfatter lagdelte, fullsirkulerende vannmasser i moderat kalkrike innsjøer uten fisk.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter moderat kalkrike vannmasser uten fisk, i innsjøer som er tilstrekkelig store og dype til at det sommerstid dannes et temperatursjikt (sprangsjikt). Temperatursjiktet begrenser sirkulasjonen i vannmassene både om sommeren og om vinteren når innsjøen er isdekt. Vår og høst er vannmassene fullsirkulerende. Moderat kalkrik berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfeltet, som fyllitt, leirskifer, grønnstein, grønnskifer eller konglomerat, er typisk for denne kartleggingsenheten. Kartleggingsenheten omfatter både klare og humøse vannmasser.

Identifisering

Vannprøve, måling av siktedyp/dyp, temperaturmåling og kartlegging av fiskesamfunn.

Utbredelse og regional fordeling

Det er usikkert om denne kartleggingsenheten er realisert. Kartleggingsenheten kan muligens forekomme i små og dype innsjøer og dype store tjern (SM Størrelsesrelatert miljøvariabilitet·de) som er skjermet for vind.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold og HU Humusinnhold.