Kartleggingsenheten omfatter lagdelte, fullsirkulerende vannmasser i humøse, noe kalkfattige innsjøer uten fisk.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter humøse, noe kalkfattige vannmasser uten fisk, i innsjøer som er tilstrekkelig store og dype til at det sommerstid dannes et temperatursjikt (sprangsjikt). Temperatursjiktet begrenser sirkulasjonen i vannmassene både om sommeren og om vinteren når innsjøen er isdekt. Vår og høst er vannmassene fullsirkulerende. Noe kalkfattig berggrunn og løsmasseavsetninger i nedbørfeltet, som sandstein og glimmerskifer, gneis med amfibolitt eller gabbro, er typisk for denne kartleggingsenheten. Kartleggingsenheten forekommer i nedbørfelt med stor arealandel skog og/eller myr.

Identifisering

Vannprøve, måling av siktedyp/dyp, temperaturmåling og kartlegging av fiskesamfunn.

Utbredelse og regional fordeling

Det er usikkert om denne kartleggingsenheten er realisert. Kartleggingsenheten kan muligens forekomme i små og dype innsjøer og dype store tjern (SM Størrelsesrelatert miljøvariabilitet·de) som er skjermet for vind.

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold og HU Humusinnhold.