Omfatter svært kalkfattig og eksponert fast strandkant-innsjøbunn. Finnes på eksponerte strender i store og mellomstore innsjøer (> 0,5 km2) og i vindeksponerte innsjøer over tregrensa.

Økologisk karakteristikk

Omfatter sonen med fast bunn i strandkanter, som kan tørrlegges i perioder og er helt uten vegetasjon. Bunnen kan bestå av fast fjell eller blokker som vind eller strømninger ikke greier å flytte på. Kalkfattig berggrunn med kvartsitt, gneis eller granitt med tilhørende løsmasser i nedbørfeltet kan gi grunnlag for denne kartleggingsenheten. Bølgeeksponeringen gjør at det sjelden finnes finsediment på slike steder. Sterk bølgepåvirkning gjør at verken karplanter eller begroingsalger greier seg.

Identifisering

Vannprøve og vurdering av substratets kornstørrelse og bølgepåvirkning.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i større innsjøer (> 5 km2) i hele landet, over tregrensa også i mellomstore innsjøer (> 0,5 km2).

Viktigste forvekslingsenheter

Kartleggingsenheter med nærliggende trinn for LKM-ene KA Kalkinnhold, DL Dybderelatert lyssvekking og VF Vannforstyrrelsesintensitet.