Leddsnegl (Polyplacophora), også kjent som skallus, er en gruppe bløtdyr som er vanlige langs norskekysten. Tretten arter er kjent fra norske farvann, men de er lite studert, og det kan finnes flere arter. Målet med dette prosjektet har vært å utarbeide en oversikt over alle arter leddsnegl i Norge.

De norske leddsneglene finnes på hardbunn på alle dyp, og er vanlige på steiner og svaberg på grunt vann, hvor de beiter på fastsittende alger. Kroppen er dekket av åtte kalkplater som til sammen utgjør et hardt skall. Selv om det er få arter leddsnegl i Norge, er kunnskapen om gruppen mangelfull. I tillegg kan artene være vanskelige å skille fra hverandre. Universitetsmuseet i Bergen skal derfor lage en oversikt over alle arter leddsnegl i Norge, med beskrivelse og bilder av alle arter, samt informasjon om artenes utbredelse. Det vil i tillegg bli utarbeidet bestemmelsesnøkler til alle norske arter av leddsnegl.

For å få klarhet i hvilke arter vi har i Norge har både materiale fra museumssamlinger og nyinnsamlet materiale blitt undersøkt ved hjelp av både morfologiske metoder og bruk av DNA-strekkoding. Ettersom leddsnegler har vist at de kan spre seg langt og raskt, er det relevant å undersøke om det finnes fremmede arter leddsnegl i norsk farvann.

Resultater

Prosjektet har gjennomgått materiale av Polyplacophora i samlingene ved Universitetsmuseet i Bergen;  Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo; NTNU Vitenskapsmuseet; og Norges arktiske universitetsmuseum, Universitetet i Tromsø for å verifisere eller korrigere identifikasjoner og identifisere uidentifisert materiale.

13 leddsnegl-arter har blitt registrert i prosjektet. Flere arter av Polyplacophora har blitt registrert med større utbredelse i Norge enn det som var tidligere kjent. For Acanthochitona crinita, og Lepidochitona cinerea, begge sørlige arter er det trolig at utbredelsen har ekspandert nordover. Acanthochitona crinita var tidligere registrert nord til Nordland, og har nå verifiserte funn i Troms. Lepidochitona cinerea er en art som forekommer på grunt vann, og sjelden blir samlet inn med tradisjonell innsamling fra båt. Denne hadde kun blitt registert fra få lokaliteter i Toms, og kun i tidevannsbassenger. Det har blitt antatt at denne arten er avhengig av tidevannsbassengene med varmere sommertemperaturer for å overleve så lang nord. Prosjektet har registrert funn av denne arten også utenfor tidevannsbassengene og den er klart etablert også utenfor disse.