I norske innsjøer kan det skjule seg flere arter algesopper som vi ikke kjenner til.

Algesopper (Chytridimycota) er en gruppe sopp som lever i innsjøer, marine miljøer og i jord. De kan både være parasitter på planter og nedbrytere, og kan derfor spille viktige roller i næringskjedene. I Skandinavia er denne gruppen dårlig undersøkt, og kun én art er registrert i Artskart, mens totalt tre arter er observert i Norge.

Selv om ferskvann er et viktig levested for algesopper er gruppen svært dårlig kartlagt i Norge. Algesoppen med mest kjent utbredelse er en art som parasitterer hvitveis i terrestriske miljøer. Gjennom dette prosjektet skal åtte innsjøer i Sør-Norge undersøkes med mål om å få et bilde av diversiteten av algesopp i Norske innsjøer. Vannprøver og prøver fra bunnsedimenter skal samles inn, algesoppene skal fanges i prøvene og dyrkes opp for senere å bli DNA-sekvensert. I tillegg vil det hentes ut miljøDNA fra både vann- og bunnprøver for å se på algesoppdiversiteten i disse habitatene. Slik er det mulig å finne ut hvor mange og hvilke arter algesopp som er til stede i innsjøene.

Det forventes å finne arter som er nye for Norge og for vitenskapen, ettersom algesopper i ferskvann ikke har blitt studert i Norge tidligere. Andre mål med prosjektet er å undersøke om diversiteten av algesopp varierer på grunn av geografisk plassering av innsjøen eller naturtype ifølge NiN 2.0.