SEM bilde av en leddorm i slekten Caulleriella fra dyphavet rundt det hydrotermale feltet Lokes slott.

Leddormer (Annelida) representerer en av de mest diverse gruppene av marine evertebrater. De finnes fra tidevannssonen ned til abyssal-dyp. Ofte dominerer de både i antall arter og individer, og er en viktig del av marine samfunn. Vi har lite kunnskap om leddormsfaunaen i de kalde norske havområdene som er dypere enn 2000 m.

Leddormer representerer en av de mest artsrike gruppene av marine virvelløse dyr som bor på havbunnen fra tidevannssonen ned til store dyp. Deres rolle i marine samfunn er ganske viktig da de ofte dominerer både i artsrikdom og tetthet. Dyphavsannelidfaunaen som bor i kalde norske farvann dypere enn 1000 m, er isolert både fra faunaen i det grunne vannet og de tilstøtende dypområdene i Nord-Atlanteren. Den representerer den dårligst kjente komponenten av hele den norske annelidfaunaen på grunn av knapp prøvetaking eller mangel på materiale tilgjengelig for genetisk analyse. Nylige undersøkelser viser at artsdiversiteten i dyphavsmiljø er veldig underestimert, og det antas at omtrent 40 % av leddormene her er ubeskrevet.  Prosjektet har som hovedmål å beskrive og dokumentere norske dyphavsannelider. Forskere vil derfor studere innsamlet materiale, inkludert fra områdene vest for Svalbard, samt samle nytt materiale på to planlagte tokt. Prosjektet vil lage en sjekkliste over norske leddormer i dyphavet og flere bestemmelsesnøkler for utvalgte familier. Sammen med nye DNA-strekkoder, som vil bli åpent tilgjengelig i BOLD, vil dette utgjøre en solid kunnskapsbase for fremtidig forskning og forvaltning.

Resultater

Dette prosjektet har studert en rekke eksisterende samlinger av dyphavsannelider fra norske farvann, inkludert lokaliteter vest for Svalbard, samt samlet inn nytt materiale. Prosjektet fant fire nye arter for Norge og 33 nye arter for vitenskapen. Disse 37 artene er fordelt på 17 ulike leddorm-familier.