Selv om Bryocamptus minutus er en relativt sjelden art i Norge er den, med unntak av Svalbard, imidlertid funnet i alle geografiske regioner.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus minutus har en relativt slank og avlang kropp. Ytre del (exopod) og indre del (endopod) til de tre første benparene er 3-leddet, mens det fjerde benparet har en 3-leddet ytre del og en 2-leddet indre del. Ytre del av det første benparet er noe kortere enn det indre. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er lite. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 7–12 store togrenede tråder. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er lengre enn det er vidt. Børstene baktil ser her ut som de stikker ut fra midten av undersiden. Den første antennen (antennule) er kort og består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,50–0,70 mm

Hann: Lengde 0,40–0,55 mm

Økologi og utbredelse

Selv om B. minutus er en sjelden art i Norge er den, med unntak av Svalbard, funnet i alle geografiske regioner. Den er en kosmopolitt som har en stor økologisk plastisitet, og er funnet i eutrofe, oligotrofe og dystrofe vann av alle størrelser og også i små dammer. Den er mest vanlig i strandvegetasjon og myrmose, men kan også påtreffes på steinstrender. Bryocamptus minutus er en heller varmekjær oligosaprob art som kan leve nær havnivå like gjerne som i høyfjellet.