Norske regnskoger er kjent for å ha et rikt naturmangfold, av blant annet epifytter.  NTNU Vitenskapsmuseet skal kartlegge og DNA-strekkode lav og lavboende sopper i norske regnskoger, fra Rogaland i sør til Troms i nord. I motsetning til lav, så har lavboende sopper nærmest ikke vært kartlagt i Norge.

Prosjektet vil blant annet registrere relevante miljøvariabler som kan brukes til å klassifisere disse skogstypene i henhold til naturtypeinndelingen "Natur i Norge" og gi ny kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi for denne gruppen av skogepifytter. Midtveis i prosjektet vil det bli arrangert en «LichenBlitz» hvor forskere og amatører i løpet av et døgn skal registrere så mange arter av lav og lavboende sopper som mulig. I samarbeid med Forskerskolen i biosystematikk vil det bli arrangert et feltkurs i artsbestemmelse for studenter og forskere for å sikre videre kompetanseoppbygging på disse økologisk viktige gruppene av epifytter.

Andreas Frisch og en masterstudent ved Høydalmoan naturreservat, Stodalen, Åfjord, Sør-Trøndelag.

Publikasjoner

Frisch A, Klepsland J, Palice Z, Bendiksby M, Tønsberg T og Holien H (2020). New and noteworthy lichens and lichenicolous fungi from Norway. Graphis scripta 32 (1): 1-47.

Frisch A og Holien H (2018). Arthonia toensbergii, a new lichenicolous fungus on Mycoblastus affinis from the boreal rainforests in Norway. Graphis Scripta 30 (6): 34-43.

Frisch_og_Holien_2018_Arthonia_toensbergii.pdf (1007,6 KB)