Arter i den store slekten Ramaria - korallsopper - er ofte iøyenfallende og vakre. De fleste danner sopprot og lever i samliv med trær i næringsrike barskoger og eik-lindeskoger. Mange korallsopper har sterke farger i gult, oransje eller rosa, og de blir derfor lagt merke til av folk som ferdes ute i naturen.

Det har vært knyttet stor usikkerhet til artsbestemmelsen av korallsoppene, og det har vært et stort behov for å gjøre en systematisk kartlegging av de ulike artenes forekomst og utbredelse i Norge. Med god hjelp av dyktige soppamatører har det blitt samlet inn korallsopper fra mer enn 50 kommuner i alle landsdeler. Prosjektet har undersøkt dette og tidligere innsamlet materiale ved de norske universitetsherbariene ved hjelp av mikroskopering og genetiske analyser og funnet 31 ulike arter av korallsopper. Før arbeidet startet var det bare kjent ni arter. Resultatene fra DNA-analysen kan tyde på at det er enda flere arter, og kanskje så mange som 35 arter, i materialet som er undersøkt. Dette viser at det selv blant de mer kjente artene kan finnes et skjult artsmangfold som det ikke alltid er like lett å avdekke når kun benytter morforlogiske kjennetegn. Et godt eksempel er den gul-oransje korallsoppen Ramaria flava som viste seg å være et kompleks med minst et titalls arter.

Prosjektet har økt kunnskapen om en stor gruppe av sopper og bidratt til et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidige rødlistevurderinger. Kartleggingen avdekket relevante problemstillinger for videre forskning som forskerne har arbeidet videre med gjennom støtte fra Svenske artprosjektet. 

Innsamlingsmetoder

Håndplukking av fruktlegemer

Publikasjoner

Bendiksen K, Kytövuori I, Toivonen M, Bendiksen E & Brandrud TE (2015) Ectomycorrhizal Ramaria species in nutrientpoor Fennoscandian conifer forests including a note on the Ramaria botrytis complex. Agarica 36: 89-108.

Bendiksen E, Bendiksen K, Brandrud TE, Kytövuori I & Toivonen M (2013). Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i rik barskog i Norge. Agarica 33: 3-26.

Brandrud TE, Bendiksen E, Bendiksen K, Kytövuori I & Toivonen M (2012) Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i eikeskog og annen edellauvskog i Norge. Agarica 32: 5-19.