Arbeid med identifisering av arter i materiale fra en større innsamling av insekter i Finnmark i 2010 har avdekket et stort mangfold av insekter (fase I-II). Fase III av dette arbeidet har hatt som målsetting å fullføre bestemmelsen av fjærmyggarter fra Finnmark ved å sortere og artsbestemme puppeskinn. 

 

Et stort antall puppeskinn fra fjærmygg ble samlet inn i 2010. Fase III har hatt som mål å fullføre artsbestemmelse av dette materialet, blant annet gjennom DNA-strekkoding av modne pupper. DNA-strekkoding vil være til stor hjelp for framtidige undersøkelser av fjærmygg da de gir muligheter for å knytte tidlige livsstadier (puppeskinn) til voksne livsstadier for den enkelte fjærmyggart.Prosjektet venter på resultater fra DNA-sekvenseringen.

Gjennom innsamlingen og i materialet som har blitt analysert har det blitt identifisert en ny art for Europa (Nanocladius (N.) minimus Sæther). Denne er beskrevet fra Nord-Amerika og seinere funnet i Sibir. Videre har det blitt registrert 18 nye arter for Norge og 36 nye arter for Finnmark. Totalt har dette prosjektet og de to foregående prosjektene på fjærmygg fra Finnmark registrert 34 nye arter for vitenskapen, 13 nye arter for Europa, 61 nye arter for Norge og 227 nye arter for Finnmark.

Innsamlingsmetoder

Drivfeller og overflatefangst av puppeexuvier av fjærmygg i elver og vann.