Parasittisme er en av de vanligste livsformene på jorda. For mange grupper av parasitter har vi svært dårlig kunnskap om artsmangfoldet. Dette gjelder også kunnskapen om hvilke arter som er parasitter på fiskearter i norske farvann. 

Prosjektet hadde som hovedmål å øke kunnskapen om artsmangfoldet av to grupper av parasitter på fisk i Oslofjorden; slimdyr (rekke Myxozoa) og flatormer i klassen Monogenea. Disse to gruppene er lite studert generelt, og spesielt for sørlige fiskearter som forekommer i Oslofjorden. 

Prosjektet samlet inn flere enn 500 fisk bestående av 54 forskjellige fiskearter. Så å si alle individene ble undersøkt for monogener, mens antallet fisk som ble undersøkt for tilstedeværelse av myxozoer var litt over 200. Spesielt kan nevnes at prosjektet fikk tak i og undersøkte et eksemplar av en introdusert asiatisk fiskeart, marmorert berguer (Sebastiscus marmoratus) som ble fanget under en fiskekonkurranse i Oslofjorden.

Det ble påvist 18 arter Myxosporea i fiskene. Fra Oslofjorden ble det påvist 16 arter, og 12 av disse var nye for fjorden/regionen.

Av monogener ble det påvist 23 arter, hvorav 15 tilhørte slekten Gyrodactylus (Orden Monopisthocotylea). Tre av disse artene er antatt være nye for vitenskapen.

Det har blitt deponert sekvenser for 139 individer av monogener i DNA-strekkodebasen BOLD. I løpet av prosjektet er også 23 fiskearter (1-4 individer per art) som inngår i prosjektet strekkodet gjennom BOLD-systemet og 6 arter (ca 50 sekvenser) strekkodet ved Veterinærinstituttet.

 

Innsamlingsmetoder

Samlet fra fisk tatt med stang, trollgarn og strandnot

Publikasjoner

Hansen H & Karlsbakk E (2018). Pacific false kelpfish, Sebastiscus marmoratus (Cuvier, 1829) (Scorpaeniformes, Sebastidae) found in Norwegian waters. BioInvasions Records 7: 73-78. https://doi.org/10.3391/bir.2018.7.1.11