Honningbier (slekten Apis) er representert med kun én art, Apis mellifera, hos oss. Honningbien har vært naturlig forekommende i Vest-Europa, men det er usikkert om det har vært naturlige forekomster i Norge før vi begynte å domestisere arten på 1700-tallet. Alle honningbier i Norge kommer nå fra domestiserte bestander.

Honningbie Apis mellifera er en viktig pollinator av mange jordbruksvekster i Norge. Underarten Apis mellifera mellifera er hjemmehørende i Vest-Europa og har trolig hatt en vid utbredelse før den ble domestisert. Det er sannsynlig at den også hadde naturlige populasjoner i klimatisk gunstige områder i Sør-Norge i varmere perioder etter siste istid. Imidlertid er alle honningbier som finnes i Norge i dag introdusert, men rømte svermer kan etablere seg i naturen for kortere perioder. Du kan lese mer om honningbie på Norges birøkterlag sine nettsider: http://www.norges-birokterlag.no/