Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
s+[KA∙g|f], t¤[KI·bc]
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
m*, t¤[KI·bc]