Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-13 intermediær kildepåvirket fjellhei
v
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
s-[UF∙c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
s-[KA∙d|e], s-[UF∙c|d]
T4-C-1 blåbærskog
v, s+[UF∙b|c], m[O3-O2,NB]
T4-C-2 svak lågurtskog
v, m[O3-O2,NB]
T34-C-4 intermediære kystlyngheier
v, s-[KA∙d|c]
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-4 kalklågurtskog
v
T31-C-13 intermediær kildepåvirket boreal frisk hei
v
T3-C-1 kalkfattig leside
s+[UF·c|d]
6