Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T32-C-1 kalkfattig eng med mindre hevdpreg
v
T32-C-2 kalkfattig eng med klart hevdpreg
v
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v