Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T20-C-2 kalkrik isinnfrysingsmark
s-[KA·f|e]
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s+[HI∙c|b]