Barittfeltet ved Lokeslottet med matter av børstemakk synlig i forgrunnen.

Langs den arktiske midthavsryggen og langs den norske kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen finnes det naturtyper hvor økosystemets primærproduksjon baserer seg på energi fra kjemiske forbindelser. Områder i dyphavet med varme og kalde gassoppkommer er slike naturtyper. Artene i disse økosystemene er spesialiserte og dårlig kjent, og dette prosjektet skal kartlegge artsmangfoldet i disse naturtypene.

Det er allerede funnet flere nye arter ved for eksempel den varme kilden «Lokeslottet» på den arktiske midthavsryggen, og ettersom disse havområdene er relativt isolert fra de andre verdenshavene, regner man med at det er flere arter som bare finnes her. Prosjektet vil utarbeide artslister fra flere varme kilder ved ulike dyp langs den arktiske midthavsryggen, og fra kalde gassoppkommer langs norskekysten, i Barentshavet og ved Svalbard. Et viktig spørsmål prosjektet vil prøve å besvare er hvor stor overlapp det er mellom faunaen ved varme kilder og kalde gassoppkomme i norske farvann.

Organismene skal i hovedsak samles inn ved hjelp av en fjernstyrt miniubåt (ROV), som tar med bunnprøver til overflaten. Der skal dyrene grovsorteres før de taksonomiske ekspertene bestemmer dyrene til artsnivå på laboratoriet. Blant prosjektdeltakerne finnes eksperter på en rekke dyregrupper som bløtdyr, flerbørstemarker, krepsdyr, hydroider og rundormer. I tillegg vil eksperter på andre dyregrupper kunne hentes inn ved behov, slik at man får behandlet så mange dyregrupper som mulig.

For å sikre overføring av taksonomisk kunnskap skal både master- og doktorgradsstudenter bli invitert inn i prosjektet. Man håper også å få lagd en illustrert guide til dyrelivet ved gassoppkommene, og kanskje lage en mini-dokumentar for å vise fram disse ellers utilgjengelige naturtypene.