Slørsopper omfatter slekten Cortinarius og er en stor slekt med 350-400 nordiske arter. Den er selve symbolet på det store artsmangfoldet av rotsopper i Norden. Slekten har flere nordiske endemiske arter, og mange arter med hovedutbredelse i mer eller mindre særnorske naturtyper  som kalkskoger og sandfuruskoger. 

Slørsoppene tilhører en stor gruppe av sopper som danner mykorrhiza (sopprot) og som er helt essensielle for omsetning av næring i skogen. Her bidrar de til å bryte ned organisk materiale og å frigjøre næringsstoffer som blir tilgjengelig for trær og planter. Noen sopprot beskytter også trær mot sykdom. Slørsopper kan være vanskelig å skille fra hverandre med utgangspunkt i morforlogiske karakterer, og for flere grupper foreligger det nå en ny taksonomi basert på genetiske studier. 

Prosjektet har hatt som mål å oppdatere artsavgrensninger for slørsopper i Norge, gjennom å sammenligne undersøkelser av soppens utseende med DNA-analyser. Prosjektet har samlet inn materiale fra 65 kommuner fordelt på 12 fylker, med Nordland som øvre nordligste grense. Hovedfokus har vært på kalkområder langs Oslofjorden-Valdres-Hadeland-Mjøsa og i Nord-Trøndelag og Nordland, på rike eikeskogsområder i kyststrøk av Telemark-Aust-Agder, samt sandfuruskogsområder i Hedmark (Glåmdalen-Østerdalen) og Oppland (Gudbrandsdalen). 

Resultater fra kartleggingen viste at det fantes et stort artsmangfold blant slørsoppene som med rimelig sikkerhet aldri ville ha blitt avslørt uten genetiske studier. Prosjektet fant hele 60 nye arter for Norge og 20 av disse er trolig nye for vitenskapen. Et eksempel er den velkjente duftslørsoppen Cortinarius percomis som viste seg å bestå av tre godt atskilte arter, som det også er mulig å skille fra hverandre ute i skogen. Noen arter registrert i prosjektet ser ut til å være typisk nordiske, som arten som ble funnet i Jotunheimen og i fjellsidene i Hardanger og Sogn der det ofte går ras ned mot fjorden. Her vokser den i skoger som er flere tusen år gamle. Andre arter ser ut til å være svært sjeldne. Et eksempel på det er arten Cortinarius aff.sabuletorum som kun er kjent fra en plass i verden og det er i kalkfuruskog i Røsskleiva naturreservat i Bamble i Telemark.

Innsamlingsmetoder

Håndplukking av fruktlegemer

Publikasjoner

Brandrud TE, Bendiksen E & Dima B (2015). Some new and little known telamonioid Cortinarius species from Norway. Agarica 36: 11-42.

Brandrud TE, Frøslev, TG & Dima B (2018). Notes on some rare, whitish–pale ochre Cortinarius species of sect. Calochroi from calcareous Tilia forests in South East Norway. Agarica 38: 3–20.