Slørsopper.
  • Creative Commons Attribution | Balint Dima

Slørsoppene er mange – svært mange! Basert på ny kunnskap, blant annet med analyse av genetikk, antar vi nå at vi har omtrent 800 slørsopparter i Norden, og noen av disse er umulig å skille på utseende. De er såkalte kryptiske arter. Heldigvis kan mange slørsopper skilles på levested; de er gjerne knyttet til bestemte skogtyper, som for eksempel til kalklindeskog og kalkbarskog.

Slørsopper Cortinarius (Pers.) Gray
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo