Denne miljøvariabelen beskriver reduksjon av vekstsesong som følge av snødekke, og er en viktig forklaringsvariabel for variasjon i artssammensetning i fjellet. 

I mange miljøer er vekstsesongens lengde bestemt av varigheten av snødekke på marka. Dette er igjen bestemt av samvirkning mellom regionale og lokale topografiske forhold og omfordeling av snøen ved sterk vind. Vekstsesongens lengde, altså tida som står til artenes disposisjon for å gjennomføre sin livssyklus, er blant variablene som sterkest styrer og begrenser artenes lokale utbredelse i fjellet. Alle arter har en toleransegrense overfor langvarig snødekke (Resvoll 1917, Gjærevoll 1956, Dahl 1957). SV Snødekkebetinget vekstsesongreduksjon er derfor den viktigste forklaringsvariabelen for variasjon i artssammensetning i snøleier (Odland 2005, Odland & Munkejord 2008a, 2008b).

SV Snødekkebetinget vekstsesongreduksjon er en typisk lokal kompleks miljøvariabel, som gir variasjon på skalaer ned til under 10 meter i terreng med mye topografisk variasjon på liten skala.  

Snødekkevarigheten varierer også på regional skala, og langs bioklimatiske soner. Vekstsesonglengden avtar mot nord og med høyde over havet. Snødekkets mengde og varighet øker med økende høyde over havet inntil faktorer som sterk vindvirkning og bratt terreng gjør snødekket ustabilt.

Det ser derfor ut til at snøleiearealet, og betydningen av SV Snødekkebetinget vekstsesongreduksjon øker fra nordboreal bioklimatisk sone via lavalpin sone (LA) til mellomalpin sone (MA). Likeledes øker snøleiearealet fra kontinentale til oseaniske (mer snørike) bioklimatiske seksjoner.

Kunnskapsbehov

  • Det er behov for mer kunnskap om samvariasjonsmønstre mellom viktige miljøvariabler, inkludert jordstabilitet, jordfuktighet og snødekkevarighet.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser

Basistrinninndelingen tar utgangspunkt i gradientlengdeberegninger basert på generaliserte artslistedatasett B11, se NiN-artikkel 2 kapittel B11.

Informasjonen om forkorting av vekstsesong er omtrentlig, basert på informasjon i Odland & Munkejord (2008a).

Basistrinn