Brunlibelle er en karakteristisk stor, nøttebrun øyenstikker med påfallende bruntonede vinger.

Størrelse

Hann av brunlibelle Aeshna grandis. Arten er en av våre største øyenstikkere. Den er en sterk flyger som kan påtreffes langt fra vann. Både kropp og vinger er påfallende brunlige.

Hunn av brunlibelle Aeshna grandis. Hunnen ligner hannen, men har kraftigere bakkropp og blassere flekker.

Kroppslengde 69–76 mm, vingespenn 96–104 mm.

Kjennetegn

Begge kjønn har nøttebrun grunnfarge. Brystet mangler skulderstreker og har to smale, gule eller blå diagonalbånd på siden. Bakkroppen har gråblå sideflekker, ett par blå flekker på ryggsiden av ledd 2, og ellers bare små, gule parstreker på ryggsiden. Vingene er kraftig bruntonet hos begge kjønn.

Forvekslingsarter

Brunlibelle er vanligvis lett å kjenne på den nøttebrune fargen og de kraftig bruntonede vingene. Også hunner av blant annet starrlibelle A. juncea kan imidlertid være brunlige og ha bruntonede vinger. Et sikkert kjennetegn er at de fleste bakkroppsleddene mangler lyse parflekker ved bakkanten. Kilelibelle A. isoceles (ikke funnet i Norge) er også brun og mangler parflekker, men denne arten har grønne øyne og en kraftig gul kiletegning på det 2. bakkroppsleddet.

Totalutbredelse

Foruten i Norden er arten utbredt i Mellom-Europa, inkludert Storbritannia, og østover i Russland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig i Sør-Norge og finnes videre spredt gjennom hele Nordland.

Levested og økologi

Arten forekommer ved de fleste typer vann, men foretrekker vegetasjonsrike vann og sjøer. Den påtreffes ofte langt fra vann, patruljerende i skog og på dyrket mark. Nymfen blir 40–47 mm. Utviklingen tar 2–3 år.

Flyvetid

Juli til september.

Hunn av brunlibelle Aeshna grandis i egglegging. Eggene legges gjerne i død flytevegetasjon eller, som her, i alger ved en stein.