Vingespenn

Hann 45–65 mm., hunn 60–90 mm.

Kjennetegn

Hannen har brune framvinger med svarte og hvite tegninger. Bakvingene og kroppen er rødbrune. Hunnen er større enn hannen og har hvit bunnfarge både på fram- og bakvinger. Ellers er tegningsmønsteret det samme hos de to kjønnene. Arten kan ikke forveksles med noen annen art.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra den sørligste delen, og østover til Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig nord til Saltdalen i det sørlige Nordland.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula), noen ganger på or (Alnus) eller andre løvtrær. Unge larver lever sammen i små grupper, men på slutten av larvestadiet skiller de lag. De er aktive om natta. Larveutviklingen skjer i juni-juli, og forpupningen skjer i en grov, mørkebrun kokong ved jordoverflaten. Puppen kan overvintre flere ganger. Den klekker kort tid etter snøsmeltingen og begynner å jobbe seg ut av kokongen allerede før snøen har tint bort.

Flyvetid

April–mai.

Økologi

Blandingsskog med bjørk. Arten foretrekker unge bjørker og er avhengig av at skogen er glissen nok til at ungtrær kan komme opp. Dagens skogbruk med hogstflater kan derfor skape gode levesteder for arten. Hannene flyr både om dagen og natta, hunnene bare om natta.