Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T13-C-1 kalkfattig grov ur
v
T13-C-3 kalkfattig grus- og sanddominert rasmark
v
T13-C-4 intermediær og svakt kalkrik grov ur
v
T4-C-13 lavskog
v
T4-C-14 svak lav-lågurtskog
v