Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-7 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
v, s-[KA∙h|g]
T4-C-16 lav-kalklågurtskog
s+[KA∙h|g]
T16-C-3 svakt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·f|e]
T32-C-17 sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg
s-[KA∙h|g]