Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
T4-C-1 blåbærskog
v, s-[UF∙b|c]
T4-C-2 svak lågurtskog
v
T4-C-3 lågurtskog
v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v
T2-C-1 åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
s-[UF∙f|g]
T3-C-1 kalkfattig leside
s+[UF·c|d]
T32-C-5 svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
v, s+[HI∙b|c]
T4-C-17 storbregneskog
v
2