Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v
V8-C-2 kalkrik strand- og sumpskogsmark
v
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v