Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V2-C-1 kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker
v
V2-C-2 sterkt intermediære litt kalkrike myr- og sumpskog-marker
v
V10-C-1 intermediær våteng
v
V12-C-1 grøftet kalkfattig jordvannsmyr
v