Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T4-C-18 høgstaudeskog
v[BN], s*[KA∙g|f]