Artsdatabanken lyser hvert år ut tilskudd til kartlegging av dårlige kjente arter.

Søknadene går gjennom en omfattende vurdering før det er klart hvilke søknader som innvilges støtte. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av fageksperter som vurderer prosjektets faglige kvalitet før søknadene behandles videre i Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen). Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på nettsidene våre etter at Artsdatabankens styre har fattet et vedtak. Alle søkere vil også få en formell tilbakemelding etter vedtaket er fattet.

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2023

Det kom i år inn 27 søknader om tilskudd for totalt kr 90,703 millioner. I styremøtet 16. februar fordelte styret kr 20,986 millioner for perioden 2023-2026. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme. 

Se oversikt over alle innkomne søknader nederst på siden. 

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Kvalitet, virkninger og effekter, gjennomføring og relevans var avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering.  

Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av Statsbudsjettene for hhv. 2024, 2025 og 2026. Alle søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelet og prosjektgruppens vurdering av søknaden. Søkere som ikke er nevnt i listen under vil få avslag. 

Disse seks prosjektene får innvilget støtte: 

 

Artsgruppe  Institusjon  Prosjekttittel 
Leddormer  Universitetsmuseet i Bergen, UiB  Marine Annelid Diversity in Arctic Norway - MAnDAriN 
Eggsporesopper  Norsk institutt for vannforskning  Characterising Oomycetes in Brown Algae along the Norwegian Coast (OOMYCOAST) 
Mosdyr  Naturhistorisk museum, UiO  Digitizing bryozoans: a largely undocumented phylum in Norway (NorDigBryo) 
Marin sopp  Universitetet i Oslo  Mapping the arbuscular mycorrhizal fungi, Glomeromycotina, of Norway 
Hydroider  Universitetsmuseet i Bergen, UiB  Norwegian Arctic Hydrozoa - NOAH 

Universitetsmuseet 

Sopp  Naturhistorisk museum, UiO  iNoLa - Inventory of the Norwegian species of Laboulbeniales associated with beetles, with particular focus on Staphylinoidea 

Tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter 2023

Søknadsfristen for utlysning av tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente arter var 23. november. 

Artsdatabanken mottok disse 27 søknadene:

Tittel Institusjon Artsgruppe
Mycophagous gall midges in northern Norway
UiT Norges arktiske universitetsmuseum 
Insekter
Biodiversity and distribution of terrestrial gastropods in Norway: past, present, and future
UiT Norges arktiske universitetsmuseum 
Bløtdyr
Digitizing bryozoans: a largely undocumented phylum in Norway (NorDigBryo)
Naturhistorisk museum, UiO
Mosdyr
Hidden diversity in the the moss family Orthotrichaceae (Bryophyta) in Norway including Svalbard.
NTNU Vitenskapsmuseet
Moser
Rare Mesostigmata of Unique Forest Microhabitats (UNIQUE)
Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Midd
Mapping the species diversity of fungi and lichens of mountain birch forest in Norway (FunBirchMap)
Norsk institutt for bioøkonomi
Sopp
ARCHYN: Arctic Hydroids of Norway
Havforskningsinstituttet
Hydrozoer
Biodiversity in strong tidal currents in Norway with special focus on Porifera and Cnidaria
NTNU Vitenskapsmuseet
Marine invertebrater
Scalidophora of Norway
UiT Norges arktiske universitet
Marine invertebrater
Microfilamentous marine green algae (Chlorophyta) in Norway: richness hides in the simple things
Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet
Grønnalger
RissoID - Gastropods in the family Rissoidae from Norwegian waters and other gastropods from chemosynthesis-based ecosystems
Universitetet i Bergen
Bløtdyr
Mapping the arbuscular mycorrhizal fungi, Glomeromycotina, of Norway
Universitetet i Oslo
Sopp
Phytophagous gall midges: phase II
Naturhistorisk museum, UiO
Insekter
Getting a grasp of poorly Mapped benthic and pelagic invertebrate marine communities in Svalbard harbours – MEET Svalbard
Naturhistorisk museum, UiO
Marine invertebrater
An Integrative Approach to Marine Amphipod Biodiversity in Norway (NorAmph 3)
Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Amfipoder
Marine Annelid Diversity in Arctic Norway - MAnDAriN
Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Leddormer
Norwegian Arctic Hydrozoa - NOAH
Universitetsmuseet i Bergen, UiB
Hydrozoer
SCALE: Survey of Coccids – Alien, Local and Endangered
Norsk institutt for naturforskning
Insekter
Mining herbaria for barcoding novel fungal diversity in Norwegian pteridophytes: MinHerBa
Naturhistorisk museum, UiO
Sopp
Hyperbenthic fauna of Southern Norway (HYPER)
Universtitetsmuseet i Bergen, UiB
Marine invertebrater
iNoLa - Inventory of the Norwegian species of Laboulbeniales associated with beetles, with particular focus on Staphylinoidea
Naturhistorisk museum, UiO
Sopp
Filling gaps in mycology: collecting, revising, and DNA barcoding fungal specimens while training next generation mycologists
Naturhistorisk museum, UiO Sopp
FUNgiPond: Freshwater Fungi in Pond Related Ecosystems
Norsk institutt for naturforsking
Sopp
Marine Invertebrates in Møre & Romsdal (MarIn MoRo)
Møreforsking AS
Marine Invertebrater
Characterising Oomycetes in Brown Algae along the Norwegian Coast (OOMYCOAST)
Norsk institutt for vannforskning
Brunalger
Mites in bird nests
Universitetet i Bergen
Midd 
The Norwegian Moth flies (Diptera: Psychodidae) - A review
Nord Universitet
Insekter