Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Kartleggingsenhet Kategori
T29-C-2 stein- og grusstrender og strandlinjer i etablerings- og konsolideringsfase på epilitoral fastmark
vanlig art
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
vanlig art
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
vanlig art
T4-C-1 blåbærskog
vanlig art
T4-C-2 svak lågurtskog
vanlig art
vanlig art
vanlig art
vanlig art
Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC