Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T7-C-2 svakt kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·b|a]
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v*, s-[SV·b|c],t¤[KA·de]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s*[KA·b|a]
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v, s-[KA·d|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
s*[SV·d|e]
V5-C-1 svak varmkilde
v
V5-C-2 klar varmkilde
v
Se fler