Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T30-C-1 flomskogsmarker på grus og stein
v
T30-C-2 flomskogsmarker på finmateriale
m
T30-C-3 kildepåvirkede flomskogsmarker på finmateriale
v
V8-C-3 saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
v
T30-C-4 erosjonspreget flomskogsmark
v