Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T2-C-4 åpen intermediær grunnlendt lavmark
v
T2-C-6 åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
v
T2-C-8 åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark
v
T29-C-4 øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon
v
T32-C-16 svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
v, s+[UF∙c|b]