Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T32-C-11 kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg
v
T31-C-4 intermediær boreal frisk hei
v
T32-C-12 kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
v, s+[HI∙d|e]
T31-C-5 intermediær boreal lynghei
v
T34-C-1 kalkfattig bakli-hei
v, s+[UF∙c|d]
T34-C-3 intermediær bakli-hei
v, s*[KA∙e|f], s*[UF∙c|d]
T4-C-1 blåbærskog
v*, s-[UF∙b|c]
T4-C-5 bærlyngskog
v*
T4-C-6 svak bærlyng-lågurtskog
v
Se fler