Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T40-C-1 eng-aktig sterkt endret fastmark
v
T41-C-1 eng-aktig oppdyrket mark
v
T45-C-1 oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg
v
T18-C-1 åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
v
T32-C-20 svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
v, s+[HI·c|b]