RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calidris alpina  (Linnaeus, 1758)

myrsnipe

Kategori for Svalbard - nær truet NTº

Vurdering

Utført av ekspertkomité for fugl (Svalbard)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000

Nedgradering av kategori når sannsynlighet for utdøing er sterkt påvirket av populasjoner i naboland

Kategori endret fra VU

Årsak til nedgradering av kategori: Arten nedgraderes fra VU til NT pga store bestander i alle naboland, som i hovedsak ser ut til å være stabile.

Myrsnipen hekker på Bjørnøya og i de vestlige delene av Spitsbergen, primært i de frodigste delene av de store dalførene på Nordenskiöld Land. Det er sannsynlig at arten har en større utbredelse på øygruppen enn det som nå er kjent, men noen tallrik art er ikke myrsnipen på Svalbard. Bestanden er estimert til 100-200 par (Strøm 2013, http://www.npolar.no/no/arter/myrsnipe.html). Vurdert bestand i IUCN intervall 250-1000 reproduserende individ. Arten settes til VU etter D1 kriteriet.
Svalbard med sjøområder
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NTº
  • Publikasjoner

    • Strøm, H. 2006. Svalbards fugler. I Kovacs, K. & Lydersen, C. (red.): Svalbard fugler og pattedyr. Norsk Polarinstitutt. Polarhåndbok nr. 13: 85-191