Pungreker (Mysida) er en gruppe krepsdyr med arter både i salt- og ferskvann. I Norge finner vi f.eks ferskvannsarten  Mysis relicta, som er en vanlig art på østlandet, og saltvannsarten Praunus flexuosus på grunt vann langs kysten. I et nytt prosjekt skal det nå fastslås hvilke arter som finnes i norske farvann, samt deres utbredelse. Prosjektet skal også produsere faktasider og identifikasjonsnøkler til artsgruppen.

Pungreker er relativt små krepsdyr med en lengde på ca. 2-3 centimeter. Det er beskrevet 55 arter fra Norge, hvorav 3 er ferskvannsarter, og de resterende 52 er marine. I senere år har det blitt observert pungreker i Norge som hittil har vært ukjent i våre farvann.. Nye oppdagelser dreier seg som oftest om funn fra lite undersøkte områder i Norskehavet, men det er i tillegg spesielt lite kunnskap om pungrekene i Sør-Norge. Prosjektet vil derfor i hovedsak fokusere innsamlingen av nytt materiale fra kyst og fjorder i Rogaland og Vest-Agder. Også arter fra nordlige farvann skal inkluderes i prosjektet, og målet er å utarbeide en komplett oversikt over hvilke arter pungreker som finnes i Norge.

Kunnskap om pungreker er vanskelig tilgjengelig, litteraturen er utdatert og man vet lite om hvor artene finnes og hvilke naturtyper de lever i. Prosjektet har som mål å samle artskunnskapen, oppdatere den, og gjøre det tilgjengelig for alle. Faktasider med artsbeskrivelser, utbredelse, illustrasjoner samt en bestemmelsesnøkkel skal produseres og publiseres i «Arter-på-nett». Dette kan komme til nytte både i forskning, undervisning og miljøovervåkning, ettersom det vil bli mulig å artsbestemme rekene for flere personer enn bare ekspertene. 

Det vil bli mulighet for studenter å delta i prosjektet gjennom blant annet bachelor- og masteroppgaver, og på denne måten vil kunnskap om pungreke-taksonomi overføres til neste generasjon.

Pungreke i slekten Neobirsteiniamysis.

Resultater

Prosjektet har ved hjelp av bunnsleder og forskjellige tråler så langt undersøkt til sammen 50 stasjoner i Norske farvann i Vest-Agder og Rogaland, og registrert 41 arter. Foreløpige resultater viser en overraskende stor artsdiversitet i Vest-Agder. Resultatene tyder også på at det må gjøres en taksonomisk opprydning av slekter i underfamilien Erythropinae. Ved hjelp av liten bunnslede har prosjektet også undersøkt feskvannsmysider fra innsjøer på Østlandet. Dette har ført til flere funn av Mysis salemaii, en art som tidligere kun var registrert i Rogaland.