Algebeltet i havet er et svært aktivt primærproduserende miljø, der det også lever et stort mangfold av dyrearter. Kunnskapen om disse dyrene er mangelfull, og trolig finnes det langt flere arter i disse naturtypene enn man har trodd. Dette prosjektet har hatt som mål å forbedre kunnskapen vår om dyreartene som lever i det marine algebeltet.

I løpet av prosjektet har forskerne lett etter nye arter for Norge i flere forskjellige algedominerte naturtyper, som tareskoger, sjøgressenger og hardbunn med kalkalger. I disse naturtypene ble artsgruppene sekkdyr (Ascidiacea), slimormer (Nemertea), begerormer (Entoprocta), kalkrørsormer (Serpulidae), spionider (Spionidae) og krepsdyr (Crustacea) undersøkt.

Dyrene ble samlet inn ved hjelp av snorkling, dykking og vading nært land. Ettersom det var dyr som bor på alger som skulle studeres, tok prosjektdeltakerne biter av alger med inn på laboratoriet for å lete etter dyrearter. Totalt ble det samlet inn prøver fra 43 lokaliteter i Viken, Trøndelag, Vestland, Troms og Finnmark. Innsamlingslokalitetene representerer 19 ulike naturtyper.

Resultater

I løpet av prosjektet ble det samlet inn 624 prøver av alger og annet materiale. I prøvene ble det funnet 944 individer av til sammen 73 arter fra de aktuelle artsgruppene.

Mer nøyaktig ble det funnet 25 arter av sekkdyr, 14 arter av slimormer, 2 arter begerormer, 11 arter spionider, 16 arter kalkrørsormer og 5 arter krepsdyr. 

Av de 73 innsamlede artene er 3 arter og 1 underart nye for Norge. Mins 11 av artene er nye for vitenskapen, og i tillegg til dette er det mulig at 7 arter til er nye for vitenskapen.

Det ble også funnet mange arter fra grupper som ikke inngikk i dette prosjektet. Disse blir lagret for fremtidig identifisering og forskning.

I tillegg til å finne nye arter, er det et viktig resultat at vi nå har fått mer kunnskap om disse artenes utbredelse og tilknytning til naturtyper. Dette gir oss et bedre grunnlag for å gjøre fremtidige rødlistevurderinger.

Andre viktige resultater fra prosjektet er at det ble ekstrahert DNA fra 51 av de 73 artene. DNA-strekkoder for disse er lastet opp til Barcode of Life Data Systems (BOLD), hvor de er tilgjengelig for offentligheten.

I løpet av prosjektperioden har det foregått en omfattende og verdifull overføring av kompetanse på flere nivåer. Dette gjør at vi i fremtiden vil ha større taksonomiske kompetansen på disse artsgruppene i Norge.

Publikasjoner

Resultatene fra prosjektet er ikke publisert ennå fordi analysene av molekylære data tilsier at det er nødvendig med oppfølgingsstudier av resultatene før publisering. Slike studier er så lang bare gjort for krepsdyr. Resultatene på krepsdyr vil forhåpentligvis bli publisert sommeren 2024.