Hoppekreps (Copepoda) er en gruppe små krepsdyr som lever av alger og mindre dyr, og er selv viktig næring for større dyr i havet. Hoppekreps som lever nær overflaten er forholdsvis godt studert, men kunnskapen er dårligere om artene som lever nær bunn (hyperbenthos).

Hoppekreps, som for eksempel raudåte (Calanus finmarchicus), utgjør næringsgrunnlaget for mange fiskearter og er derfor en artsgruppe av stor betydning for norske fiskestammer. Likevel vet vi lite om artsmangfoldet, taksonomien og utbredelsen til mange arter. Dette prosjektet skal spesielt fokusere på artene i gruppen Harpacticoida som lever i vannmassene like over eller nær bunn. Det skal samles inn hoppekreps fra grunt vann i kystnære strøk, i dype fjorder og på kontinentalsokkelen.

Havforskningsinstituttet skal kartlegge diversiteten av hoppekreps i norske farvann og forventer å finne og beskrive arter som er nye for vitenskapen. I tillegg skal man bruke både molekylære og morfologiske metoder for å identifisere arter som er vanskelig å skille fra hverandre (såkalte kryptiske arter). Videre skal prosjektet fremskaffe informasjon om forskjellige hoppekrepsarters habitat og utbredelse. Et annet mål med prosjektet er å fremskaffe DNA-strekkoder av over 200 arter og legge dette inn i strekkode-biblioteket NorBOL. Den taksonomiske kompetansen i Norge er mangelfull, og gjennom samarbeid med utenlandske eksperter skal øke denne blant norske forskere og studenter.