For å kunne forvalte naturen trenger vi ulike typer kunnskap. Vi har behov for kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge og hvor i landet og i hvilken naturtype de lever. Vi trenger også kunnskap om artenes taksonomi og systematikk.

Fra ForBio sitt feltkurs på Grønland i 2013

Artsprosjektet har nå i 10 år vært en viktig bidragsyter til ny kunnskap om artsmangfoldet i Norge. Siden oppstarten av Artsprosjektet i 2009 har Artsprosjektet gitt tilskudd til et stort antall kartleggingsprosjekter, og tilskuddene har gitt fagmiljøer mulighet til å arbeide langsiktig med kartlegging av dårlig kjente artsgrupper.

Den omfattende kartleggingen av arter  i regi av Artsprosjektet har også bidratt til en sterk vitalisering av fagmiljøer som arbeider med dette temaet. De fleste naturvitenskapelige forskningsmiljøer i Norge, og et stort antall studenter, teknikere, forskere og eksperter er engasjert i arbeidet. Det er etablert et bredt samarbeid mellom relevante fagmiljøer i inn- og utland. Dette bidrar til å styrke den faglige kompetansen i Norge.

Kompetanseoppbygging

Samling for kartleggerne i Artsprosjektet i 2012.

Et særlig viktig bidrag for å styrke kompetanseoppbyggingen har vært etableringen av forskerskolen i biosystematikk (ForBio). ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. Den har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken og Forskningsrådet og arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.