Marine landskap er landskap som i sin helhet er dekt av hav og som mangler kystlinje. Hovedtypene er foreløpig ikke delt videre inn i grunntyper på grunn av mangel på data om marin naturvariasjon.

Hovedtypene i marine landskap er definert på grunnlag av landformvariasjon på havbunnen. Det er et stort behov for mer kunnskap om marin naturvariasjon. Marine landskap er foreløpig ikke delt videre inn i grunntyper på landskapsnivået, pga. mangel på gode nok kartleggingsdata. Typiske landskapselementer som inngår i marine landskapstyper er natursystemer innenfor kategoriene saltvannsbunnsystemer og marine vannmasser.