Typesystemet for landskap inneholder tre «generaliseringsnivåer», med ulikt detaljeringsnivå: hovedtypegrupper, hovedtyper og grunntyper. 

En landskaps-hovedtype skal være en «ensartet type landskap med hensyn til store trekk i terrengform- og landformvariasjon». Hovedtypene beskriver den overordnete landformvariasjonen som er resultatet av geologiske prosesser som har virket over flere (hundre-)tusen år.

Hver hovedtype er igjen delt inn i grunntyper. En landskaps-grunntype skal være en «ensartet type landskap med hensyn til overordnet landform og landskapets innhold av elementer slik det kommer til uttrykk gjennom plasseringen langs de viktigste landskapsgradientene». Inndelingen i grunntyper beskriver, til forskjell fra hovedtypene, også landskapets innhold av ulike landskapselementer som er resultatet av prosesser som har virket over kortere tidsrom (normalt 10–1000 år).

 

Figuren viser hvordan et landskaps plassering langs flere komplekse landskapsgradienter avgjør hvilken grunntype det plasseres i.