I Fastlands-Norge med havområder og Svalbard er ingen naturtyper gått tapt CO siste 50 år. Åtte naturtyper er kritisk truet CR, 23 er sterkt truet EN, 44 sårbar VU og 39 er nær truet NT. I tillegg er 12 naturtyper i kategorien datamangel DD.

 

Av alle de 257 vurderte naturtypene er 49 % rødlistet.

Truete naturtyper i Fastlands-Norge med havområder

For Fastlands-Norge med norske havområder står 107 naturtyper på Rødlista, og 104 typer er vurdert å være intakte. Dette utgjør henholdsvis 47 % og 45 % av de 229 vurderte naturtypene. Av naturtypene på Rødlista er 66 vurdert som truet på fastlandet, dette utgjør 29 % av alle vurderte naturtyper.

Tre naturtyper på fastlandet er kritisk truet, dette er Slåttemark, Jordpyramide og Sørlig slåttemyr, 22 er sterkt truet og 40 naturtyper er sårbare.

Totalt er 34 naturtyper vurdert som nær truetNær truet omfatter naturtyper som ligger tett opp til å bli vurdert som truet.

Naturtyper plasseres i kategorien datamangel DD når datagrunnlaget er mangelfullt, og mulig kategori kan være alt fra kritisk truet til intakt. Det er totalt 7 naturtyper som har kategorien datamangel på fastlandet.

 

 

Antall naturtyper i rødlistekategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD for landform, fjell og berg, skog, semi-naturlig, våtmark, ferskvann, marint gruntvann og marint dypvann.

Truete naturtyper på Svalbard

Antall naturtyper i rødlistekategoriene kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD for Svalbard - kystvann og Svalbard - terrestrisk.

For Svalbard står 19 naturtyper på Rødlista for naturtyper, og 28 typer er vurdert til å være intakte. Dette utgjør henholdsvis 34 % og 50 % av 56 vurderte naturtyper. Ni naturtyper er vurdert som truet på Svalbard. Dette utgjør 30 % av alle vurderte naturtyper.

Fire naturtyper på Svalbard er kritisk truet, dette er Arktisk steppe, Varm kilde, Kalkrik permafrost-myrkant og Polar havis. 

Marine Kaldtvannsbassenger er den eneste naturtypen som er sterkt truet på Svalbard. Isskurt fjæresone-fastbunn, Ruglbunn, Isskurt sublitoral fastbunnog Brakk sand- og grusbunn er alle sårbare.